AppleHub Logo
اپل هاب: اخبار محصولات اپل

چهل نکته بسیار مهم درباره ایمنی داربست ها!

این روزها و با افزایش چشمگیر ساخت و ساز افزایش اگاهی در خصوص ایمنی کار در ساختمان های در حال ساخت بسیار ضروری است. کارگرانی که در ساختمان ها کار میکنند باید با ایمنی کار در ساختمان اشنایی داشته باشند تا خود را از خطرات احتمالی دور نگه دارند.

در ﺻﻨﺎﻳﻊ مختلف خجول ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده از چوب بست محاكمه كردن ﻋﻨﻮان ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ درستكار و اﻳﻤﻦ ﺟﻬﺖ كار در رفعت آن ، قلمداد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ معیت و بدون بهره جویی از   ﻣﻲ ﺗﻮان رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي منتها عمل در  را داد ﻛﺎﻫﺶ .  درﺻﻨ ﻧﻔﺖ ﻌﺖ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ،ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﻴﺎري از   ﺑﺪون وﺟﻮد تله بست ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ناشدنی ﻣﻲ   ﻟﺬا ﺻﻨ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ عرض مصرف دارﺑﺴﺖ در  ﻌﺖ ﻧﻔﺖ و  از پس ازآن ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازدارﺑﺴﺖ ﻧﺎاﻳﻤﻦ بانشاط شدن تصویر زﻣ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻴ ﺣﻮادث ، نی و آری ارغون ﺑﺮوز  ﮔﺮدد ﻛﺎر تهدید كردن ارﺗﻔﺎع  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  باهم ﺗﻮﺟﻪ به طرف آ مار ﺑﺎﻻي ﺣﻮادثﺳﻘﻮ بلندی قله جمله ط از  نفت سنگین ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻮادث در ﺻﻨﻌﺖ  ، علی الخصوص ﻃﻲ 6  دانشپایه طول عمر اﺧﻴﺮ   16 )ﺣﺪود ،( درﺻﺪ حدثان ﻣﻨﺠﺮ به ﻓﻮت اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت محض ﺟﻬﺖ اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي دارﺑﺴﺖ ﻫﺎ در موت گاه اﻧﺘﺨﺎب، نصب و اﺳﺘﻔﺎده پیدا كردن آن  حائز اﻫﻤﻴﺖﺑﻮده  و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖآﻣﻮزش اشكال ﻫﺎي ﻻزم گوهر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ شرمناك پوشیده ت ﭘﺬﻳﺮد سربلند ﻧﻈﺎرت  ﺑﺎزدﻳﺪ مخلد ﻫﺎي  اوﻟﻮﻳﺖ در  اﻣﻮر ﮔﻴﺮد روش .

داربست فلزی

برای کار بر روی ساختمان ها باید از داربست های مخصوص استفاده کرد. این داربست ها برای هر موقعیتی متفاوت هستند که در این خصوص در سایر مقاله ها صحبت هایی کامل صورت گرفته است. در این مقاله از سایت zoodbast میخواهیم تا شما را با 40 نکته در خصوص ایمنی داربست ها اشنا کنیم تا با اگاهی از این نکات از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود. با این مقاله از کافه خبر همراه باشید.

ایمنی داربست

 • داربست ها دارای پایه های عمودی هستند که ان ها را روی زمین محکم میکند. این پایه ها از لوله های استانداری تشکیل شده اند که فاصله ی ان ها از یکدیگر باید 2 متر باشد.
 • پایه های داربست علاوه بر فاصله ی اشاره شده باید همگی در یک ردیف مشاهده شوند. یعنی یکو جلوتر و یکی عقب تر نباشد.
 • زمانی که لوله ها در حالت عمودی قرار دارند باید از بست های قائم برای اتصال ان ها استفاده کرد. این بست ها میتوانند تا وزن 3.6 کیلونیوتون را تحمل کنند.
 • برای اینکه لوله های عمودی بتوانند وزن را بهتر تحمل کنند از لجرها استفاده کنید. هم چنین میتوانید از لجرها یا ترانزوم ها برای جلوگیری از خم شدن لوله های افقی داربست استفاده کنید.
 • برای اتصال لجرها و یا ترانزوم ها باید از بست تخته استفاده کنید.
 • دقت کنید که اگر از این بست ها در داربست خود استفاده میکنید نباید بیشتر از 0.53 کیلونیوتون به ان ها نیرو وارد شود.
 • برای اتصال لوله ی استاندارد بیرونی به لوله استاندارد درونی از ترانزوم استفاده کنید. این لوله با عبور از عرض لجر، محل کار را میسازد.

زودبست

 • زمانی که تخته ی کار را بر روی داربست قرار میدهید اگر تا 5.1 متر طول دارد باید از 2 میله ی حامی استفاده کنید اما اگر طول تخته از 5.1 متر بیشتر شد باید از 3 میله ی حامی استفاده کنید.
 • دقت کنید برای اتصال دو لوله ی طولی به یکدیگر از پین های اتصال جوینت پین استفاده کنید.
 • میتوانید از پین های اسلیو کاپلر نیز برای اتصال دو لوله ی طولی به یکدیگر استفاده کنید.
 • برای افزایش مقاومت داربست از لوله های مهاری استفاده کنید. این لوله ها به صورت ضربدر بر روی داربست متصل میشوند.
 • بریس های بیرونی داربست باید در فاصله ی 10 متری از یکدیگر قرار بگیرند.
 • بریس های درونی در فاصله های استاندارد و لجر به لجر بسته میشوند.
 • برای اتصال بریس ها به داربست باید از پین های اسلیو کاپلر استفاده کنید.
 • از بست های اسپیگات برای اتصال بریس ها استفاده نکنید.
 • برای اتصال در زاویه های مختلف باید از بست های گردان استفاده کنید.
 • میتوانید از بست های چدنی یا فرج استفاده کنید.
 • بست ها غالبا میتوانند در صورت نگهداری مناسب چندین بار مورد استفاده قرار بگیرند. پس سعی کنید تا بست ها را در ترکیب مناسبی از گازوئیل و روغن نگهداری کنید.
 • با توجه به داربست مورد استفاده از بست مناسب استفاده کنید. بست ها 2 و یا 4 پیچ هستند که به صورت ثابت یا گردان مورد استفاده قرار میگیرند.
 • برای رسیدن به بالای سکوی هر داربست باید از پله ها استفاده کرد.
 • تعداد مناسب پله ها برای هر 2 متر بین 6 الی 7 پله است.
 • پله ها باید هر کدام ارتفاع 25 تا 30 سانتی متر داشته باشند و ورودی پله ها بین 60 تا 120 سانتی متر باشد.
 • در هر 2 متر یعنی بعد 7 پله باید پاگردی برای رفع خستگی کارگران قرار داده شود.
 • پله ها باید دارای دستگیره و حفاظ باشند تا از سقوط افراد جلوگیری شود.
 • برای نصب علامت های هشداردهنده ی مربوط به داربست از ورودی پله ها استفاده میشود.
 • اگر شیب ساختمان برای بالا رفتن ملایم است میتوان از سطح شیبدار به جای پله استفاده کرد. این امر موجب میشود تا حمل مصالح به طبقات بالاتر با استفاده از وسایل مربوطه صورت بگیرد.
 • اگر ساخت پله ها دائمی باشد و حضور ان ها موقت و برای داربست نباشد به صورت عمودی ساخته میشوند و برای ارتفاع دو متر به بالا پشت بند قرار داده میشود.
 • اگر مجبور به ساخت پله هستید اما نیاز به سطح شیبدار دارید بهرت است تا تخته ای را با سیم به پله ها متصل کنید و از ان استفاده کنید.

zoodbast

 • زمانیکه روی داربست تخته ای برای ایستادن قرار میگیرد این تخته ها باید لبالب یکدگیر قرار بگیرند و سطح داربست را کاملا بپوشانند. در انتها نیز توسط تسمه های فلزی محکم میشوند.
 • عرض تخته ای که کارگران باید روی ان بایستند و کار کنند بسته به نوع کاربری از 60 الی 120 سانتیمتر متغیر است.
 • طول تخته ها باید به گونه ای باشد که دو طرف و وسط ان ها روی بست های ترانسوم قرار بگیرند.
 • در کنار این تخته ها باید قرنیز قرار داده شود تا از سقوط ابزار جلوگیری کند.
 • دقت کنید که تخته ها روی هم قرار نگیرند چرا که موجب میشوند تا پای کارگران به این تخته ها گیر کند و موجب افتادن انها شود.
 • دقت کنید که سکوها در هر مترمربع میتوانند از 150 تا 250 کیلوگرم وزن را تحمل کنند.
 • برای استفاده از نردبان ها بر روی داربست نهایت دقت را مبذول بدارید.
 • بهترین زاویه برای قرارگیری پایه های نردبان از 68 تا 75 درجه است. به ازای هر 4 متر ارتفاع 1 متر پایه های نردبان عقب میروند.
 • اگر از نردبان برای امور برقی میخواهید استفاده کنید حتما از نردبان عایق استفاده کنید.
 • استفاده از نردبان های کوتاه و چوبی برای داربست ها اصلا گزینه های مناسبی نیستند.
 • باید ابتدا و انتهای نردبان را محکم به داربست وصل کنید.
 • برای بالارفتن از نردبان رو به نردبان حرکت کنید و هر دو دست خود را به نردبان محکم نگه دارید.

منبع: www.cafekhabar.ir    

نظرات